» Vùng
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm

CÔNG NGHIỆP VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Tính đến thời điểm này, vùng DHMT có 51 KCN, chiếm khoảng 19% tổng số KCN cả nước Tổng diện tích đất tự nhiên của các KCN là 18.892 ha. Tuy vậy, chỉ có 30 KCN trong Vùng đã đi vào hoạt động trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê tại các khu này là khoảng 4.796,9 ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN trong Vùng trung bình khoảng 50%, cao hơn bình quân cả nước (47%); thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều dự án lớn hoạt động; tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương; tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước; thúc đẩy quá trình chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Trong hơn 10 năm qua, với sự quyết tâm và nỗ lực của chính quyền các địa phương, trong Vùng đã huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút nhiều dự án và nhà đầu tư tương đối lớn vào hoạt động trong các KCN. Một số KCN đã lấp đầy và khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên, chính những điều kiện tương đồng về điều kiện phát triển lại đang đặt ra yêu cầu hình thành hệ thống các KKT, KCN có khả năng hỗ trợ, liên kết lẫn nhau, phát triển mang tính bổ trợ giữa các địa phương và toàn Vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh của các KKT, KCN để tạo ra bước đột phá mạnh, lan tỏa rộng cho toàn Vùng.


CÔNG NGHIỆP VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Tính đến thời điểm này, vùng DHMT có 51 KCN, chiếm khoảng 19% tổng số KCN cả nước Tổng diện tích đất tự nhiên của các KCN là 18.892 ha. Tuy vậy, chỉ có 30 KCN trong Vùng đã đi vào hoạt động trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê tại các khu này là khoảng 4.796,9 ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN trong Vùng trung bình khoảng 50%, cao hơn bình quân cả nước (47%); thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, nhiều dự án lớn hoạt động; tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương; tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước; thúc đẩy quá trình chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Trong hơn 10 năm qua, với sự quyết tâm và nỗ lực của chính quyền các địa phương, trong Vùng đã huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút nhiều dự án và nhà đầu tư tương đối lớn vào hoạt động trong các KCN. Một số KCN đã lấp đầy và khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên, chính những điều kiện tương đồng về điều kiện phát triển lại đang đặt ra yêu cầu hình thành hệ thống các KKT, KCN có khả năng hỗ trợ, liên kết lẫn nhau, phát triển mang tính bổ trợ giữa các địa phương và toàn Vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh của các KKT, KCN để tạo ra bước đột phá mạnh, lan tỏa rộng cho toàn Vùng.