» Vùng
» Số liệu thuộc
» Dữ liệu cần tìm

DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Vùng duyên hải miền Trung trong hững năm gần đây đã có những nổ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư… nhằm tập trung phát triển du lịch của mỗi địa phương. Kết quả là ngành du lịch của toàn Vùng đã có sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Trong giai đoạn 2008-2012, lượng khách du lịch đến các tỉnh duyên hải miền Trung đã có những bước tăng trưởng đáng kể với mức tăng trưởng lượt khách bình quân giai đoạn này khoảng 13,11%, trong đó, mức tăng trưởng bình quân của lượt khách du lịch quốc tế là 8,03%. Năm2012, lượt khách quốc tế đến các tỉnh trong Vùng năm 2012 đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng 17,16% so với năm 2011 và chiếm 18.65 % tổng lượt khách trong toàn Vùng. Điều này đã tạo nên diện mạo mới và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá.

Với tiềm năng du lịch dồi dào và lợi thế về vị trí địa lý, kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, vùng duyên hải miền trung đã và đang trở thành một tọa độ du lịch độc đáo và là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch. Nếu được định hướng và đầu tư phát triển một cách hợp lý thì đây sẽ là các yếu tố (đặc biệt là yếu tố tự nhiên) để phát triển ngành du lịch đẳng cấp cao – đẳng cấp thế giới. Trước bối cảnh đó, việc hợp tác phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung đang ngày càng trở nên bức thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch và tiềm năng sẵn có trong khu vực. 


DU LỊCH VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Vùng duyên hải miền Trung trong hững năm gần đây đã có những nổ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư… nhằm tập trung phát triển du lịch của mỗi địa phương. Kết quả là ngành du lịch của toàn Vùng đã có sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Trong giai đoạn 2008-2012, lượng khách du lịch đến các tỉnh duyên hải miền Trung đã có những bước tăng trưởng đáng kể với mức tăng trưởng lượt khách bình quân giai đoạn này khoảng 13,11%, trong đó, mức tăng trưởng bình quân của lượt khách du lịch quốc tế là 8,03%. Năm2012, lượt khách quốc tế đến các tỉnh trong Vùng năm 2012 đạt hơn 4 triệu lượt khách, tăng 17,16% so với năm 2011 và chiếm 18.65 % tổng lượt khách trong toàn Vùng. Điều này đã tạo nên diện mạo mới và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá.

Với tiềm năng du lịch dồi dào và lợi thế về vị trí địa lý, kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, vùng duyên hải miền trung đã và đang trở thành một tọa độ du lịch độc đáo và là điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch. Nếu được định hướng và đầu tư phát triển một cách hợp lý thì đây sẽ là các yếu tố (đặc biệt là yếu tố tự nhiên) để phát triển ngành du lịch đẳng cấp cao – đẳng cấp thế giới. Trước bối cảnh đó, việc hợp tác phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung đang ngày càng trở nên bức thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch và tiềm năng sẵn có trong khu vực.